Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 30 mei 2018.

Algemene Voorwaarden Movejects, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69105545.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Movejects:

Movejects, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69105545.

Dienst:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Movejects voor of ten behoeve van de Gebruiker heeft verricht.

Vergoeding:

De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de gebruiker is overeengekomen.

Opdracht:

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Gebruiker:

Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen Movejects en de gebruiker.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Movejects en de Gebruiker, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Movejects, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Movejects en de Gebruiker in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Movejects zijn overeengekomen.

Aanbiedingen

Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende een periode van één maand. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Movejects kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Gebruiker, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Movejects daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Movejects anders aangeeft.

Ruilplatform

Movejects fungeert als een online ruilhandelplatform waar aanbod en vraag bij elkaar worden gebracht. Gebruikers hebben de mogelijkheid om producten binnen de sector kunst onderling met elkaar te ruilen. Movejects is niet betrokken bij de daadwerkelijke ruilovereenkomst.

Overeenkomst tussen gebruikers

Movejects fungeert uitsluitend als tussenpersoon en is niet betrokken bij de daadwerkelijke overeenkomst tussen de Gebruikers.

De Gebruikers zijn en blijven zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opstellen en voor de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden.

Movejects is niet betrokken bij de daadwerkelijke overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor het tot stand komen van een overeenkomst.

Movejects is nimmer aansprakelijk voor schade die de Gebruiker ten gevolge van de overeenkomst tussen beide Gebruikers heeft geleden.

Account

Om gebruik te kunnen maken van het platform op Movejects dient de Gebruiker een account aan te maken.

De Gebruiker dient hierbij zijn persoonlijke gegevens in te vullen.

De Gebruiker beheert zijn account en dient deze zelf in te richten.

Minderjarigen hebben te allen tijde de uitdrukkelijke toestemming nodig van een ouder of voogd.

Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van derde te gebruiken.

Movejects is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van de Gebruiker is geplaatst.

Advertenties

De Gebruiker heeft na het aanmaken van een account en het afsluiten van de Overeenkomst met Movejects het recht om op het platform advertenties, teksten en foto’s te plaatsen.

Movejects is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de advertenties, teksten en foto’s. De advertenties zijn afkomstig van de Gebruikers. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie van hun advertenties, teksten en foto’s.

De Gebruiker garandeert dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie juist, volledig en niet onrechtmatig is. De Gebruiker garandeert daarnaast dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie niet:

 • in strijd is met de wetgeving;

 • een pornografisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;

 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;

 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;

 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

Movejects is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Movejects is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Movejects kenbaar behoorde te zijn.

Verwijdering advertenties en/of accounts

Movejects heeft het recht zonder opgave van redenen een advertentie en/of account te verwijderen van haar Website. Derden kunnen Movejects verzoeken om advertenties van de website te verwijderen.

Movejects verwijdert in ieder geval een advertentie en/of account, waarvan de inhoud:

 • in strijd is met de wetgeving;

 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;

 • een overwegende en buitenproportionele gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een overwegende en buitenproportionele gewelddadige inhoud;

 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;

 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

Gebruikers aanvaarden de mogelijkheid dat een advertentie en/of account kunnen worden verwijderd.

Inspanningsverbintenis

De overeenkomst tussen Movejects en de Gebruiker leidt tot een inspanningsverbintenis en Movejects garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

Beëindiging overeenkomst

Movejects en de Gebruiker kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Zowel Movejects als de Gebruiker kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Uitvoering overeenkomst

Movejects zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Movejects heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Gebruiker verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Movejects.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Movejects het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Gebruiker.

Vergoeding

De Vergoedingen en/of tarieven zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De Vergoeding is inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Vergoeding en/of tarief is overeengekomen, zal de Vergoeding en/of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Movejects.

Van alle bijkomende kosten zal Movejects tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Gebruiker opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Gebruiker kunnen worden berekend.

Wijziging vergoeding

Indien Movejects bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Vergoeding en/of tarief overeenkomt, dan is Movejects gerechtigd tot verhoging van deze Vergoeding of dit tarief, ook wanneer de Vergoeding of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Movejects het voornemen heeft de Vergoeding en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van de Vergoeding of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Gebruiker de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Movejects rustende verplichting ingevolge de wet;

 • Movejects alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Gebruiker heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de Vergoeding of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Movejects zal de Gebruiker in geval van het voornemen tot verhoging van de Vergoeding of het tarief in kennis stellen. Movejects zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan, vermelden.

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de door Movejects opgegeven periode.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Movejects gegevens of instructies nodig heeft van de Gebruiker, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Gebruiker deze aan Movejects heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Gebruiker Movejects schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Movejects alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Movejects zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Movejects binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Movejects aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem.

Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

De Gebruiker is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Movejects is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Gebruiker te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.

Movejects en de Gebruiker kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Gebruiker betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Gebruiker van rechtswege in verzuim, zonder ingebrekestelling. De Gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Movejects en de verplichtingen van de Gebruiker jegens Movejects onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker. In ieder geval is de Gebruiker incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Movejects recht van de Gebruiker op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Movejects heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Movejects de Gebruiker na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Gebruiker.

Opschorting

Indien de Gebruiker een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Movejects het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Movejects bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Movejects omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;

 • de Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Movejects kan worden gevergd.

Movejects behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Gebruiker een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Movejects bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Movejects bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Movejects omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;

 • de Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 • door de vertraging aan de zijde van de Gebruiker niet langer van Movejects kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Movejects kan worden gevergd;

 • de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

 • de Gebruiker onder curatele wordt gesteld;

 • de Gebruiker komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Movejects op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Indien Movejects de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Movejects niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Gebruiker, is de Gebruiker aansprakelijk voor de door Movejects geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Movejects of de Gebruiker worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Movejects geen invloed kan uitoefenen en waardoor Movejects niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Movejects in redelijkheid niet van de Gebruiker mag worden verlangd.

Movejects heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Movejects zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Movejects als de Gebruiker kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Movejects zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Movejects ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Movejects gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Gebruiker is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Aansprakelijkheid

Movejects is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Movejects. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Gebruiker

 • redelijke kosten, die Gebruiker heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

 • redelijke kosten, die Gebruiker redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

 • redelijke kosten, die Gebruiker redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Movejects is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Gebruiker.

Movejects is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Movejects is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Movejects kenbaar behoorde te zijn.

Movejects is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Movejects aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Movejects beperkt tot het bedrag tot maximaal € 10.000,- of tot het bedrag waarop de door Movejects aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Movejects overeenkomstig de verzekering draagt.

De Gebruiker dient de schade waarvoor Movejects aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Movejects te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Movejects vervalt binnen één jaar nadat de Gebruiker bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Movejects of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart Movejects voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Gebruiker toerekenbaar is.

Indien Movejects uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Movejects zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Movejects en derden komen verder voor rekening en risico van de Gebruiker.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Movejects en de door Movejects (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Intellectuele eigendom

Movejects behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Movejects behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Gebruiker aan Movejects verstrekt en Movejects verzamelt, zal Movejects zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Movejects handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Movejects zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

Movejects mag de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

De Gebruiker heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan Movejects informatie van de Gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Movejects verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is Movejects niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Gebruiker uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Movejects mag de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Movejects zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Gebruiker is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

ndien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Movejects gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Movejects zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Movejects niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Gebruiker gaat akkoord dat Movejects de Gebruiker voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Gebruiker niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Gebruiker dit kenbaar maken.

Nieuwsbrief

De Gebruiker kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Gebruiker op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Gebruiker ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.p>

De Gebruiker kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Gebruiker zal dan geen berichten meer ontvangen.

Wijziging algemene voorwaarden

Movejects heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Movejects zal de Gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Movejects partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Gebruiker zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 69105545.

Movejects